Av. Celaleddin SAYIN

Baro ve Sicil No : İstanbul Barosu 18060
Adres : Halitağa Cad. Vahapbey Sok. No:21/2 Kadıköy/İstanbul
Vergi Dairesi : Kadıköy V.D.
Vergi ve T.C.No : 48934257282


Av. N.HÜSEYİN ADALETOĞLU

Baro ve Sicil No : İstanbul Barosu 39962
Adres : Halitağa Cad. Vahapbey Sok. No:21/2 Kadıköy/İstanbul
Vergi Dairesi : Kadıköy V.D.
Vergi ve Y.K.No : 72028170164


Genel Vekalet Word Belgesi

GENEL VEKALETNAME

Leh ve aleyhime açılmış ve açılacak dava ve takiplerden dolayı T.C Yargı organlarının, meclislerinin daire ve kuruluşlarının her kısım ve derecesinde, her yol ve sıfatla beni temsile hak ve menfaatlerimi korumaya, ilgili Keza sair kurumlar ve kişiler aleyhine davalar açmaya, icra takibinde bulunmaya, açılmış açmış bulunduğum davalar ile aleyhime açılan davalara katılmaya, takibe ve neticelendirmeye, teslim edilecek evrakları ilgili kurumlara teslim etmeye tahkime ve hakem tayinine, her nevi dilekçe ve evrakları beni temsilen kendi imzası ile ilgili kurum ve kuruluşlara vermeye, tebliğ ve tebellüğe, tanık, bilirkişi göstermeye, karşı taraftan gösterilenleri kabul veya redde, protesto, ihtarname ve ibraname keşidesine, keşide olunanlara cevap vermeye, yemin teklifi ve kabul ve redde, keşif yaptırmaya, keşiflerde hazır bulunmaya, keşif raporlarına itirazlara, yeniden keşif talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icra-i tedbir ve hacizler yaptırmaya ve kaldırtmaya, İcra Daireleri, Yargıtay, Sayıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, vergi mahkemeleri ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri ile yasalarla kurulmuş ve kurulacak yargı organları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve diğer devlet dairelerinin tümünde gerekli her türlü kanuni işlemleri yapmaya,işleri takibe, murafaaya, kararları temyize, kararların düzeltilmesi ve yargılamanın iadesini istemeye, hakim, bilirkişi, hakem , şahit, katip ve bilirkişileri şikayete ve redde, dava nakline, duruşmalara katılmaya, elden evrak alıp vermeye, kayıt ve suretler çıkartmaya, dosyaları tetkike, yanlışlıkları düzelttirmeye, vergi daireleri, vergi itiraz, takdir, temyiz ve il uzlaşma komisyonları ile yasalarla bu konuda kurulmuş ve bundan sonra kurulacak organlarda beni temsile, uzlaşma talebinde bulunmaya, tutanakları imzalamaya, itiraza, gerekli yasal işlemleri takip ve neticelendirmeye, duruşmalardan vareste tutulmam yolunda talepte bulunmaya, tüm kararların infazını ilgili kuruluşlardan istemeye,Adli Sicil Kaydı Çıkarmaya, Adli Sicil Kaydı Sildirmeye ve bununla ilgili tüm işlemleri yapmaya, Ahzu kabza, sulh ve ibraya, davayı kabul ve redde, davadan feragata ve feragatı davayı kabule, temyizden feragata ve temyizden feragatı kabule, başkalarını tevkil, teşrik ve azle yetkili olmak üzere İstanbul Barosu Avukatlarından Halitağa Cad. Vahapbey Sok. No:21/2 Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet eden Kadıköy Vergi Dairesinin 48934257282 vergi sicil numarasında kayıtlı,  Av. Celaleddin SAYIN  ve Kadıköy Vergi Dairesinin 72028170164 vergi sicil numarasında kayıtlı, Av.N.Hüseyin ADALETOĞLU  tarafımdan vekil kılınmıştır.


Vekaletname Veren :
Adresi :
T.C.Kimlik No :
Vergi Dairesi ve Sicil No :